nordfjella
Tegning: Åsrunn Vaagan Slåtten

     Nordfjella – nesten unikt?

Dovre regnes gjerne som det siste intakte fjelløkosystemet vest for Uralfjella, ifølge Norsk Fjelleksikon. Men hva med Nordfjella – hvordan står det til der?

Av dyr og fugler i et fjelløkosystem, slik det har vært her i nord, bør vi finne villrein, jerv, fjellrev, ravn, fjellrype, kongeørn, og også jaktfalk, fjellvåk og hare - samt muligheter for besøk av ulv. Mår, rødrev, snømus, røyskatt og lirype er andre brukere av fjellet i våre områder. En kan også treffe på oter, mink, elg, rådyr og kanskje hjort, gaupe, bjørn og snøugle.

Før jul (2002) kom jeg over et kadaver inne i Nordfjella, nærmere bestemt i Vestfjella mot Aurland. Ei kongeørn letta majestetisk og seilte ut mot Aurlandsdalen. Rundt kadaveret var det spor etter ravn og rev, både fjellrev og rødrev, såg det ut som. I det samme området ser jeg jervespor i blant. Og på rabbene rett ovafor hadde reinen nylig beita, sammen med hare og ryper.

Villreinen i området har jo noe tamreinsblod i seg og jerven har vel ikke alltid hatt like godt fotfeste. Men om jerven også får/beholder sitt fotfeste, kan begge arter framover fylle sin rolle i økosystemet, sammen med blant anna jaktfalk og fjellvåk.

Tenk om Nordfjella kunne kalle seg det andre intakte fjelløkosystemet vest for Ural! Det at vi i det hele tatt kan tenke tanken viser hvor rikt og fantastisk dette området er.

Hardangervidda, naboen i sør, mangler en jervestamme, men til gjengjeld er de sentrale områda frie for kraftutbygging.

PS. Fra 2003 regner en Dovre som et nesten inntakt økosystem, på grunn av at fjellreven nå ikke er til stede i området…

PSS. Fra 2007 er det igjen enkelte fjellrever på Dovre, etter oppdrett og utsetting av et tosifret antall rever.

PSSS. Når vi skriver 2011 er det satt ut mange titalls fjellrever i Nordfjella/Hardangervidda-området og det samme på Dovre og andre steder. Hybrider, rever påvirket av rømt tamrev, er avlivet.

     The Northern Mountains of Norway - a unique eco-system?

The Dovre area is often regarded as the last intact mountain eco-system to the west of the Urals according to Norsk Fjelleksikon (Norwegian Mountain Ecyclopaedia). But what about the Northern Mountains – Nordfjella – what’s the situation there?

Among animals and birds in a mountain eco-system, as the situation has been here in the north, we ought to find wild reindeer, wolverines, mountain foxes, ravens, rock ptarmigans, golden eagles, and also gyrfalcons, rough-legged hawks and hares – as well as potential visits by wolves. Martens, red foxes, snow weasels, stoats and willow ptarmigans are other denizens of the mountains in our region. You may also come across otters, mink, moose, roe deer and perhaps lynxes and bears.

Before Christmas (2002) I stumbled upon a cadaver in the Northern Mountains, more exactly in the Western Mountains in the direction of Aurland. A golden eagle soared majestically aloft and sailed out towards the Aurland Valley. Around the cadaver there were raven and fox tracks, both mountain fox and red fox it seemed. In the same area I occasionally see wolverine tracks. And on the stony ridges just above, reindeer had recently been feeding, along with hares and grouse.

The wild reindeer in the area contain in fact a portion of tame reindeer blood, and the wolverine has probably not always been so well established around here. However, both species now appear to be functioning appropriately in the eco-system, along for example with the gyrfalcon and rough-legged hawk.

Imagine if the Northern Mountains could call themselves the other intact mountain eco-system to the west of the Urals! The very fact that we can even imagine it shows how richly and fantastically well endowed this area is.

The Hardanger Plateau – Hardangervidda – the neighbour to the south, lacks a viable wolverine stock, but on the other hand the central areas have not been blighted by hydro-electric schemes.

 

Klikk her for å se alle prosjekter under Ola Vaagan Slåtten Kommunikasjon.

Nordfjella som villreinområde, se villrein.no